Điều khoản sử dụng

Ngày có hiệu lực : 01 Tháng Ba, 2023

Cập nhật mới nhất : 31 Tháng Ba, 2023

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Trang web/Ứng dụng/Ứng dụng này (như được định nghĩa tại Khoản 1 bên dưới) là một ấn phẩm điện tử và một dịch vụ được cung cấp bởi WorldRef Technologies Private Limited (một công ty đã đăng ký tại Ấn Độ, có Mã số Công ty U74999UP2016PTC088793), sau đây gọi là "Công ty" .

Bất kỳ và tất cả quyền truy cập và sử dụng Trang web / Ứng dụng này đều phải tuân theo và cấu thành sự thừa nhận và chấp nhận của mỗi Khách truy cập (như được định nghĩa trong Khoản 1 bên dưới) đối với các điều khoản sau ("Điều khoản sử dụng"). Mỗi Khách truy cập cũng đồng ý chấp nhận và tuân thủ mọi nguyên tắc, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn liên quan đến việc truy cập và sử dụng Trang web / Ứng dụng này, cũng như mọi sửa đổi đối với những điều đã nói ở trên, do Công ty ban hành ( và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (như được định nghĩa tại Khoản 1 bên dưới)) và được đăng trên Trang web/Ứng dụng này theo thời gian. Nếu bất kỳ Khách truy cập nào không chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này (và các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn đó), thì Khách truy cập phải ngừng truy cập và sử dụng Trang web/Ứng dụng này)

Công ty (và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (như được định nghĩa trong Khoản 1 bên dưới), tùy theo từng trường hợp) có thể sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng này (và các nguyên tắc, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và hướng dẫn khác) tại bất cứ lúc nào và Công ty có thể đăng phiên bản sửa đổi hoặc cập nhật của chúng trên Trang web/Ứng dụng này. Phiên bản sửa đổi hoặc cập nhật đó sẽ tự động có hiệu lực khi được đăng trên Trang web/Ứng dụng này và Khách truy cập được coi là biết và bị ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản sử dụng này khi đăng trên Trang web/Ứng dụng này. Quyền của Công ty (và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (như được định nghĩa tại Khoản 1 bên dưới), tùy theo từng trường hợp) sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Sử dụng này (và các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách đó) và hướng dẫn) theo cách nói trên có thể được thực hiện mà không cần sự đồng ý của Khách truy cập hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Nếu bất kỳ Khách truy cập nào không chấp nhận bất kỳ sửa đổi hoặc cập nhật nào như vậy, thì Khách truy cập phải ngừng truy cập và sử dụng Trang web/Ứng dụng này.

Định nghĩa và giải thích

Định nghĩa

Trong các Điều khoản sử dụng này, các từ và cụm từ sau đây, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, sẽ có nghĩa tương ứng như sau: -

 • Điều khoản bị ảnh hưởng có nghĩa như được quy định trong Điều 18 dưới đây.

 • Sự kiện bất khả kháng liên quan đến một người hoặc tổ chức, có nghĩa là một sự kiện hoặc thất bại nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của người hoặc tổ chức đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thiên tai; ngọn lửa; lụt; vụ nổ; bão; bão; bão nhiệt đới; sóng thần; động đất; thiên tai hoặc các thảm họa khác; phá hoại; tăng hoặc mất điện; cắt cáp; gián đoạn hoặc hỏng hóc trong hệ thống hoặc thiết bị viễn thông hoặc nguồn điện hoặc nguồn cung cấp; sự cố máy chủ; sự cố dự phòng; gián đoạn hoặc lỗi truy cập hoặc kết nối Internet; tai nạn nghiêm trọng; bùng phát dịch bệnh, dịch bệnh hoặc kiểm dịch hoặc hạn chế đi lại; bất kỳ luật, mệnh lệnh, quy định, chỉ đạo, hành động hoặc yêu cầu nào của bất kỳ chính phủ nào (bao gồm cả chính quyền tiểu bang và địa phương) hoặc bất kỳ cơ quan dân sự hoặc quân sự nào, hoặc của bất kỳ cơ quan phụ thuộc, ủy ban, tòa án, văn phòng, công ty hoặc cơ quan nào khác của các cơ quan đó; quy định phân bổ hoặc đơn đặt hàng ảnh hưởng đến vật liệu và/hoặc việc cung cấp chúng; tình trạng khẩn cấp quốc gia, nổi dậy, bạo loạn, bạo động dân sự, chiến tranh hoặc các hoạt động tương tự chiến tranh; hành động khủng bố; đình công, bế xưởng, ngừng việc hoặc tranh chấp lao động, khó khăn, phiền hà; sự chậm trễ trong vận chuyển; thất bại, thiếu hụt, vi phạm hoặc chậm trễ của nhà cung cấp; hoặc không có khả năng mua nguyên vật liệu, phụ kiện, thiết bị hoặc bộ phận sau khi đã cẩn trọng và kịp thời.

 • Nội dung WorldRef có nghĩa là Trang web/Ứng dụng này và tất cả nội dung, thông tin, ứng dụng, chương trình, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa, video, phần mềm và các tài liệu khác được hiển thị hoặc cung cấp trên Trang web/Ứng dụng này cũng như tất cả các tệp bên trong và tệp đính kèm được truyền qua Trang web/Ứng dụng này và tất cả dữ liệu trong các tệp và tệp đính kèm đó, nhưng không bao gồm Nội dung của bên thứ ba.

 • Tập đoàn WorldRef có nghĩa là WorldRef Technologies Private Limited, Ấn Độ, và các công ty con, đối tác và công ty con của nó (bao gồm cả Công ty) tùy từng thời điểm.

 • Người được bồi thường WorldRef có nghĩa là Công ty và các thành viên khác của WorldRef Group, và mọi giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc người được chỉ định của họ.

 • Quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là tất cả bản quyền, bằng sáng chế, cải tiến tiện ích, nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, chỉ dẫn địa lý, tên miền, quyền thiết kế bố trí, thiết kế đã đăng ký, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, tên thương mại hoặc doanh nghiệp, quyền bảo vệ bí mật thương mại và thông tin bí mật, quyền bảo vệ thiện chí và danh tiếng, và tất cả các quyền sở hữu tương tự hoặc tương ứng khác và tất cả các ứng dụng tương tự, cho dù đang tồn tại hay được tạo ra trong tương lai, ở bất kỳ đâu trên thế giới, cho dù đã đăng ký hay chưa, và tất cả các lợi ích, đặc quyền, quyền khởi kiện, bồi thường thiệt hại và được cứu trợ hoặc các biện pháp khắc phục khác đối với bất kỳ hành vi xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm nào trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai đối với bất kỳ quyền nào nêu trên.

 • nợ phải trả có nghĩa là các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, số tiền giải quyết, vụ kiện, hành động, thủ tục tố tụng, phán quyết, tiền phạt, hình phạt, phí, chi phí và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý) trên cơ sở bồi thường đầy đủ.

 • Nội dung tổng thể có nghĩa chung là Nội dung WorldRef và Nội dung của bên thứ ba.

 • Mật khẩu sẽ đề cập đến mật khẩu hợp lệ được sử dụng cùng với tên người dùng để truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc an toàn của Trang web/Ứng dụng này chỉ dành cho người dùng được ủy quyền.

 • Công ty sẽ có ý nghĩa được quy định trong đoạn đầu tiên của phần mở đầu ở trên.

 • Hoạt động liên quan liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào xuất hiện trên Trang web/Ứng dụng này và/hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào, có nghĩa là bất kỳ một hoặc nhiều điều sau đây (tùy theo ngữ cảnh): nhập khẩu, xuất khẩu, lưu trữ, vận chuyển, quá cảnh, thông quan, phân phối, sử dụng, quảng cáo, trưng bày, sao chép, cung cấp, bán, cung cấp, mua, cung cấp hoặc bán lại sản phẩm đó hoặc bất kỳ giao dịch, hoạt động hoặc giao dịch nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào như vậy.

 • Dịch vụ cụ thể có nghĩa là những dịch vụ đó, được cung cấp bởi các thành viên có liên quan của WorldRef Group trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này.

 • Điều khoản cụ thể có nghĩa là các điều khoản và điều kiện tương ứng áp dụng cho các Dịch vụ cụ thể, bao gồm các điều khoản và điều kiện được quy định hoặc áp đặt bởi các thành viên có liên quan của Nhóm WorldRef liên quan đến các Dịch vụ cụ thể đó hoặc các điều khoản và điều kiện có trong các thỏa thuận tương ứng được ký kết giữa Khách truy cập và các thành viên có liên quan của Nhóm WorldRef liên quan đối với các Dịch vụ cụ thể đó.

 • Điều khoản sử dụng sẽ có ý nghĩa được quy định trong đoạn 2 của phần mở đầu ở trên.

 • Nội dung của bên thứ ba có nghĩa là những nội dung, thông tin, ứng dụng, chương trình, văn bản, hình ảnh, liên kết, âm thanh, đồ họa, video, phần mềm và các tài liệu khác được hiển thị trong hoặc cung cấp trong hoặc thông qua, được đưa vào, đăng qua hoặc liên kết thông qua Trang web này / Ứng dụng (bao gồm tất cả các tệp trong và tệp đính kèm được truyền qua Trang web/Ứng dụng này và tất cả dữ liệu trong các tệp và tệp đính kèm đó), được gửi bởi, bắt nguồn từ, được cung cấp bởi, được lấy từ hoặc liên quan đến Trang web/Ứng dụng của bên thứ ba hoặc khác các bên thứ ba, và trong đó hoặc đối với các Quyền sở hữu trí tuệ không thuộc sở hữu của các thành viên của WorldRef Group.

 • Người cấp phép bên thứ ba có nghĩa là chủ sở hữu tương ứng (không phải là thành viên của WorldRef Group) của các tiêu đề, quyền và lợi ích trong hoặc đối với Nội dung của bên thứ ba.

 • Nhãn hiệu thương mại sẽ có nghĩa như được quy định trong Khoản 3 dưới đây.

 • Tên đăng nhập (Username) sẽ đề cập đến tên hoặc mã nhận dạng đăng nhập duy nhất xác định khách truy cập đăng ký với Trang web / Ứng dụng này.

 • Lượt truy cập có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức, hoặc cá nhân hoặc tổ chức có đại lý hoặc đại diện của họ, truy cập và/hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng này hoặc các dịch vụ, tính năng và chức năng được cung cấp trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ phần nào trong toàn bộ Trang web/Ứng dụng này. nội dung.

 • Trang web / Ứng dụng có nghĩa là Trang web/Ứng dụng trên Internet do công ty sở hữu và/hoặc vận hành, có trang chủ hiện được đặt tại https://worldref.co./

 • nhiều là cơ hội kinh doanh (thiết bị / dịch vụ) có thể được trình bày bởi Công ty hoặc Khách truy cập và cả hai Bên đã đồng ý thực hiện.

 • Liên kết là khách đã tải xuống, đăng ký và/hoặc sử dụng ứng dụng WorldRef, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giới thiệu các công ty hoặc giao dịch thông qua Trang web/Ứng dụng WorldRef và tham gia mua bán sản phẩm/dịch vụ, trực tiếp hoặc gián tiếp.

 • người mua là bên, bao gồm cả nhóm WorldRef, đang mua thiết bị/dịch vụ trong một thỏa thuận.

 • người bán là bên (bao gồm cả WorldRef Group) đang bán thiết bị/dịch vụ trong một giao dịch cụ thể.

 • Phí thành công là một phần lợi nhuận thỏa thuận mà WorldRef sẽ chia sẻ với “Cộng tác viên” theo Điều khoản 21

 • Ký quỹ giao dịch được tính sau khi trừ giá vốn hàng hóa, dịch vụ đã bán ra khỏi giá trị đơn đặt hàng hoặc khoản thanh toán của người mua.

 • Lợi nhuận giao dịch là tổng lợi nhuận kiếm được trong một giao dịch và được tính sau khi trừ đi tất cả các chi phí và chi phí chung từ biên độ giao dịch.

 • Chế độ hoạt động là khi một Cộng tác viên sẽ tích cực tham gia vào một giao dịch và tất cả các thông tin liên lạc trong giao dịch. Trong chế độ này, Cộng tác viên sẽ giao dịch tích cực với Người mua/Người bán thay mặt cho WorldRef và chịu trách nhiệm thu hút các đơn đặt hàng và thanh toán mua hàng. Thông tin chi tiết về Cộng tác viên ở chế độ hoạt động được hiển thị cho các bên liên quan có liên quan.

 • Chế độ thụ động là khi một Cộng tác viên sẽ không được đánh dấu trong bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến thỏa thuận. Trong chế độ này, Cộng tác viên không giao dịch trực tiếp với Người mua/Người bán. Thông tin chi tiết về Cộng tác viên trong chế độ này được giữ bí mật hoàn toàn.

Sự giải thích

Bất kỳ tham chiếu nào trong các Điều khoản sử dụng này đến bất kỳ điều khoản nào của quy chế sẽ được hiểu là tham chiếu đến điều khoản đó như được sửa đổi, ban hành lại hoặc gia hạn tại thời điểm thích hợp. Bất kỳ tham chiếu nào ở đây đến “Các điều khoản” đều là các tham chiếu đến các điều khoản của các Điều khoản Sử dụng này. Trong các Điều khoản sử dụng này, bất cứ khi nào các từ “bao gồm”, “bao gồm” hoặc “bao gồm” được sử dụng, chúng sẽ được coi là đi kèm với các từ “không giới hạn”. Các tiêu đề điều khoản được đưa vào chỉ để thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản Sử dụng này.

Mối quan hệ giữa các bên

Mối quan hệ giữa Hiệp hội và WorldRef Group được thiết lập bởi các Điều khoản sử dụng này sẽ chỉ là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập. Không nội dung nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ cấu thành hoặc được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ hợp tác, liên doanh hoặc đại lý nào giữa các Công ty liên kết và WorldRef Group, đồng thời cả các Công ty liên kết và WorldRef Group sẽ không có bất kỳ quyền nào phát sinh bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào thay mặt hoặc ràng buộc bên kia.

Nhân viên sẽ không có quyền chấp nhận đơn đặt hàng thay mặt cho Công ty hoặc ràng buộc hoặc cam kết với Công ty cung cấp Dịch vụ hoặc đảm nhận hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với bất kỳ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng nào và Nhân viên sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố trái ngược nào . Nhân viên không được đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào thay mặt cho Công ty trừ khi được Công ty cho phép bằng văn bản.

Quyền sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định rõ ràng khác: -

Tất cả các tiêu đề, quyền và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sở hữu trí tuệ) đối với Nội dung WorldRef đều được sở hữu, cấp phép hoặc kiểm soát bởi Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef và không có nội dung nào ở đây trao cho Khách truy cập bất kỳ danh hiệu nào, quyền hoặc lợi ích liên quan đến chúng; và tất cả các tiêu đề, quyền và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sở hữu trí tuệ) đối với Nội dung của bên thứ ba được sở hữu bởi, được cấp phép hoặc kiểm soát bởi Người cấp phép bên thứ ba có liên quan và không có gì ở đây trao cho Khách truy cập bất kỳ tiêu đề, quyền hoặc lợi ích nào trong tôn trọng nó.

Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và logo được sử dụng và hiển thị trên Trang web/Ứng dụng này (gọi chung là "Nhãn hiệu thương mại") là các nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và/hoặc bên thứ ba khác. các bữa tiệc. Không có quyền hoặc giấy phép nào được trao cho Khách truy cập để tải xuống, sao chép hoặc sử dụng các Nhãn hiệu Thương mại đó. Không có nội dung nào trên Trang web/Ứng dụng này được hiểu là cấp, theo ngụ ý, ngăn cản hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu Thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và/hoặc các bên thứ ba khác. Tên của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group. Bất kỳ tên nào khác của công ty bên thứ ba, sản phẩm, chương trình, ứng dụng, hệ thống và giải pháp được đề cập hoặc nhắc đến trong Trang web/Ứng dụng này là hoặc có thể là thương hiệu của chủ sở hữu/người cấp phép hoặc người được cấp phép tương ứng và trong những trường hợp như vậy, Công ty và/ hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group không và không nên được coi là có liên quan hoặc liên kết hoặc liên kết dưới bất kỳ hình thức nào với chủ sở hữu/người cấp phép hoặc người được cấp phép khác đó.

Hạn chế sử dụng Nội dung tổng thể

Khách truy cập có thể sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối các phần không quan trọng của Nội dung WorldRef, trên cơ sở đặc biệt không thường xuyên, duy nhất và dành riêng cho các mục đích cá nhân hoặc nội bộ và phi thương mại, TUY NHIÊN VỚI NHIỆM VỤ RẰNG:-

việc sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối Nội dung WorldRef đó (ở dạng bản cứng hoặc dạng điện tử) không được thực hiện theo bất kỳ cách nào có thể gây cạnh tranh hoặc gây phương hại đến Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và /hoặc doanh nghiệp của họ và/hoặc việc họ sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối Nội dung WorldRef đó hoặc nội dung khác tương tự;

Nội dung WorldRef đó được sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối mà không sửa đổi, đồng thời lưu giữ hoặc đưa vào các thông báo thích hợp, bao gồm thông báo bản quyền và các thông báo quyền sở hữu hiện hành khác, cho biết Công ty (và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef , tùy từng trường hợp) là nguồn của Nội dung WorldRef đó và cấm sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối thêm Nội dung WorldRef đó; Và

việc sử dụng, tải xuống, sao chép và/hoặc phân phối bất kỳ Nội dung WorldRef nào không và sẽ không được coi là chuyển nhượng bất kỳ tiêu đề, quyền hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với Nội dung WorldRef đó và Nội dung WorldRef đó có thể được sử dụng, tải xuống, sao chép, và/hoặc chỉ được phân phối theo Khoản 3, 4 và 5.

Trừ khi được cho phép rõ ràng trong Khoản 4 này, Khách truy cập không được sử dụng, tải xuống, sao chép, sao chép, sửa đổi, thay đổi, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, tách rời, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cấp phép, xuất bản, tái xuất bản, hiển thị, phát sóng, siêu liên kết , nhân bản, tạo khung, truyền tải, lưu trữ, cài đặt, phân phối, phổ biến hoặc cho phép truy cập hoặc tái sử dụng theo bất kỳ hình thức nào khác, tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web/Ứng dụng này, Nội dung WorldRef và/hoặc Bên thứ ba Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và/hoặc chủ sở hữu bên thứ ba có liên quan/người cấp phép hoặc người được cấp phép Quyền sở hữu trí tuệ có liên quan, tùy từng trường hợp.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Khách truy cập thừa nhận rằng Trang web/Ứng dụng này và Nội dung của WorldRef (hoặc Nội dung của bên thứ ba, tùy theo từng trường hợp) được chuẩn bị bởi Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef (hoặc Bên cấp phép bên thứ ba, tùy theo từng trường hợp). được) thông qua việc áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá được phát triển và áp dụng thông qua việc tiêu tốn đáng kể thời gian, công sức và tiền bạc.

Khách truy cập đồng ý bảo vệ tất cả các quyền và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ) của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (hoặc Bên cấp phép bên thứ ba, tùy từng trường hợp) trong hoặc đối với Trang web/Ứng dụng này và Nội dung WorldRef (hoặc Nội dung của bên thứ ba, tùy từng trường hợp).

Ngoài ra, Khách truy cập phải tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu hợp lý bằng văn bản của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (hoặc, tùy từng trường hợp, Người cấp phép bên thứ ba) liên quan đến việc bảo vệ, thực thi hoặc thực hiện Hợp đồng của Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group (hoặc, tùy từng trường hợp, Bên cấp phép bên thứ ba') và các quyền hợp pháp khác (theo luật định hoặc luật chung) hoặc các quyền và biện pháp khắc phục công bằng đối với Trang web / Ứng dụng này và Nội dung WorldRef (hoặc Nội dung của bên thứ ba, tùy từng trường hợp).

Báo giá, và Điều khoản của Đơn đặt hàng; Chấp nhận & Phát hành Đơn đặt hàng.

Cộng tác viên tham gia vào một giao dịch trong vai trò Bán hàng sẽ gửi cho Người mua/Người bán các báo giá, giá cả, lịch giao hàng, đơn đặt hàng và các điều khoản và điều kiện khác do WorldRef cung cấp và sẽ không có sai lệch nào từ đó.

Tất cả các đơn đặt hàng do Cộng tác viên trong vai trò Bán hàng yêu cầu và nhận được sẽ được gửi tới WorldRef và phải được chấp nhận và xác nhận bằng văn bản bởi một nhân viên được ủy quyền hợp pháp của WorldRef. Chỉ WorldRef mới đưa ra quyết định liên quan đến tín dụng của khách hàng và tất cả các vấn đề liên quan đến việc thanh toán cho khách hàng. Công ty liên kết, theo yêu cầu, hỗ trợ WorldRef thu thập thông tin tín dụng liên quan đến khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng. Tất cả các báo giá do Nhân viên gửi cho Người mua hoặc Người mua tiềm năng và tất cả các Đơn đặt hàng mà Nhân viên có được phải được sự chấp thuận và xác nhận rõ ràng của WorldRef và không phải là bản cuối cùng cho đến khi một nhân viên có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.

WorldRef bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào và thay đổi hoặc ngừng tiếp thị bất kỳ Dịch vụ nào mà không cần thông báo trước cho Người đại diện. Trong trường hợp WorldRef từ chối chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào như vậy hoặc thay đổi hoặc ngừng tiếp thị bất kỳ Dịch vụ nào, WorldRef sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Công ty liên kết về việc thanh toán bất kỳ Phí thành công nào có thể phải trả theo đây nếu đơn đặt hàng đó được chấp nhận bởi WorldRef.

Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào, toàn bộ hoặc một phần, vào bất kỳ thời điểm nào sau khi Công ty chấp nhận và Công ty sẽ được miễn mọi nghĩa vụ của mình đối với các khoản phí thành công, ngoại trừ bất kỳ khoản phí nào đã đến hạn tại thời điểm hủy bỏ các khoản thanh toán đã được thực hiện bởi khách hàng, khoản tiền này sẽ được trả cho Cộng tác viên.

Chỉ trong các trường hợp 6.3 và 6.4 ở trên, Cộng tác viên mới có thể cung cấp hoặc giới thiệu cho khách hàng một giải pháp thay thế từ đối thủ cạnh tranh, đồng thời đảm bảo an toàn cho Công ty khỏi sự cạnh tranh như ở những nơi khác trong hợp đồng.

Minh bạch: Để xác định số tiền Phí thành công và liệu người dùng có đủ điều kiện để yêu cầu bồi thường hay không, Cộng tác viên sẽ có toàn quyền truy cập vào thông tin thương mại liên quan đến giao dịch và doanh thu thanh toán do Công ty lập hóa đơn cho khách hàng hoặc người bán cuối cùng.

Sửa đổi

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group bảo lưu quyền kiểm soát giao diện của Trang web/Ứng dụng này và có quyền đăng bất kỳ thông báo hoặc tuyên bố từ chối trách nhiệm nào trên Trang web/Ứng dụng này theo cách thức và trong phạm vi được coi là cần thiết bởi Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group theo quyết định riêng của họ.

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group bảo lưu quyền cập nhật, đình chỉ, ngừng, thay đổi hoặc sửa đổi Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung nào khác được cung cấp trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này, bao gồm các phần của chúng, tùy từng thời điểm và không đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước nào. Những cập nhật, đình chỉ, ngừng, thay đổi hoặc sửa đổi như vậy có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở những thay đổi, bổ sung hoặc rút lại thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác. Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ cập nhật, đình chỉ, ngừng, thay đổi hoặc sửa đổi nào ngăn cản hoặc làm gián đoạn Khách truy cập Trang web/Ứng dụng này hoặc thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng liên quan, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác.

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group bảo lưu quyền (nhưng không có nghĩa vụ) để:

theo dõi, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên hoặc có thể truy cập thông qua Trang web/Ứng dụng này hoặc điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này và thực hiện bất kỳ hành động nào mà họ cho là phù hợp;

ngăn chặn, đình chỉ hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ khách truy cập nào vào (i) bất kỳ khu vực bảo mật hoặc được bảo vệ bằng mật khẩu nào của Trang web/Ứng dụng này và/hoặc (ii) bất kỳ dịch vụ, chức năng hoặc tính năng cụ thể nào được cung cấp trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này; và/hoặc

báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà nó nghi ngờ là vi phạm bất kỳ luật, đạo luật hoặc quy định hiện hành nào cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp và hợp tác với các cơ quan đó.

Không có sự chứng thực của bên thứ ba

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, tiền tệ, tính phù hợp hoặc thiếu sót hoặc thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào, thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng của bên thứ ba , các tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác (cho dù được cung cấp hoặc chào bán trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng của bên thứ ba đó hoặc trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này) và Nội dung của bên thứ ba;

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết, thiếu sót, sai sót, thiếu sót hoặc không chính xác hoặc bất kỳ sự chậm trễ, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm, tục tĩu hoặc bất kỳ tài liệu phản cảm, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào có trong bất kỳ Trang web/Ứng dụng bên thứ ba nào, thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác của bên thứ ba (cho dù được cung cấp hoặc cung cấp trong hoặc thông qua bên thứ ba đó Trang web/Ứng dụng hoặc trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này) và Nội dung của bên thứ ba; Và

Bất kỳ bên thứ ba nào gửi hoặc cung cấp Nội dung của bên thứ ba:

 • hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung của bên thứ ba đó;

 • không ảnh hưởng đến Điều 12, đảm bảo và tuyên bố rằng họ có quyền và thẩm quyền gửi hoặc cung cấp Nội dung của bên thứ ba đó và Nội dung của bên thứ ba đó không vi phạm quyền và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ bên thứ ba nào; Và

 • theo đây cấp cho công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể thu hồi và quyền lưu trữ, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng (bao gồm quyền sao chép, sao chép và/hoặc xuất bản) Nội dung của bên thứ ba đó liên quan đến hoạt động của Trang web/Ứng dụng này và cho các mục đích mà bên thứ ba đó đã hướng dẫn hoặc yêu cầu.

Loại trừ trách nhiệm

Trong mọi trường hợp cũng như vì bất kỳ lý do gì, Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group, người cấp phép, đại lý, nhà phân phối, đại diện, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tham gia vào việc tạo, sản xuất hoặc phân phối của Trang web / Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào phải chịu trách nhiệm pháp lý, ngay cả khi có thể thấy trước hoặc nếu các bên nói trên có thể đã được thông báo hoặc có thể đã dự đoán trước, khả năng hoặc khả năng xảy ra tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí đó đối với bất kỳ tổn thất nào, thiệt hại hoặc chi phí (bao gồm thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, thứ cấp, do hậu quả, trừng phạt hoặc để làm gương, hoặc tổn thất kinh tế hoặc tài chính, hoặc bất kỳ khiếu nại nào về mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thông tin kinh doanh, mất khả năng sử dụng, mất doanh thu, lợi nhuận hoặc lợi ích dự kiến ​​hoặc sự gián đoạn hoặc chậm trễ trong kinh doanh), bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ nguyên nhân nào gây ra (bất kể hình thức hành động, bao gồm cả sai lầm cá nhân hoặc trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt), phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc có liên quan đến:-

bất kỳ quyền truy cập, sử dụng, lạm dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng hoặc bất kỳ thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác có được hoặc tải xuống từ hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này, Trang web/Ứng dụng khác hoặc trang web được liên kết với Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ bên nào khác được Trang web/Ứng dụng này giới thiệu hoặc dựa vào bất kỳ Nội dung tổng thể nào, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hay cách khác;

bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng hoặc không thể tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung tổng thể nào được Khách truy cập hoặc các bên thứ ba khác truyền qua Trang web/Ứng dụng này;

bất kỳ lỗi, chậm trễ, gián đoạn hoặc gián đoạn nào trong, của hoặc đối với Trang web/Ứng dụng này, bất kể nguyên nhân hoặc phát sinh;

bất kỳ lỗi, chậm trễ, gián đoạn hoặc gián đoạn nào trong, hoặc việc sử dụng, tính khả dụng của việc truyền hoặc nhận bất kỳ Nội dung tổng thể nào thông qua Trang web/Ứng dụng này, bất kể nguyên nhân hoặc phát sinh;

bất kỳ khiếm khuyết, thiếu sót, hỏng hóc hoặc lỗi của bất kỳ phần mềm hoặc bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào (dù có được bảo trì hoặc vận hành bởi WorldRef Group hoặc bất kỳ người nào khác hay không), hoặc bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc lỗi kết nối, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, chậm trễ nào trong truyền, vi-rút máy tính hoặc mã độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng mã, tác nhân, chương trình hoặc macro, bất kể nguyên nhân hoặc phát sinh;

bất kỳ mất mát, hỏng hóc, xóa hoặc hư hỏng hoặc đối với bất kỳ Nội dung tổng thể nào (dù thuộc về, được cung cấp bởi hoặc được lưu trữ bởi Khách truy cập hay cách khác) được truyền đến hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống hoặc thiết bị nào (dù có được bảo trì hoặc vận hành bởi WorldRef hay không). Group, Khách truy cập hoặc các bên thứ ba khác), bất kể nguyên nhân hoặc phát sinh;

bất kỳ lỗi, gián đoạn, vi phạm hoặc không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản sử dụng này hoặc trong hoạt động của Trang web/Ứng dụng này, hoặc đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào của Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào, đó là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp đối với Sự Kiện Bất Khả Kháng; Và

bất kỳ khiếm khuyết, thiếu sót, lỗi, thiếu sót hoặc không chính xác nào trong Trang web/Ứng dụng này, bất kỳ Nội dung tổng thể nào hoặc bất kỳ Trang web/Ứng dụng nào của bên thứ ba, thông tin, dữ liệu, hướng dẫn, chức năng, tính năng, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung khác của bên thứ ba ( cho dù được cung cấp hoặc cung cấp trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng của bên thứ ba đó hoặc trong hoặc thông qua Trang web/Ứng dụng này).

Giới hạn trách nhiệm

Bất kể điều khoản nào khác trong Điều khoản sử dụng này, trách nhiệm pháp lý tích lũy tối đa của tất cả Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và người cấp phép, đại lý, nhà phân phối, đại diện, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của họ hoặc bên thứ ba ( nếu có) liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc phân phối Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào, đối với tất cả các Trách nhiệm pháp lý theo, phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản sử dụng này và việc cung cấp Trang web/Ứng dụng này và Nội dung tổng thể, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng số tiền chỉ một Đô la Mỹ (1.00 đô la Mỹ), cho dù trong hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định) hoặc theo cách khác, hoặc cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào bất cứ điều gì.

Xâm phạm quyền và/hoặc vi phạm pháp luật hoặc quy định

Mỗi Khách truy cập đồng ý và cam kết rằng Khách truy cập sẽ không sử dụng Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung Tổng thể nào theo bất kỳ cách nào xâm phạm hoặc vi phạm, hoặc có khả năng xâm phạm hoặc vi phạm, bất kỳ quyền và lợi ích nào (bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Không giới hạn ở tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, mỗi Khách truy cập đồng ý và cam kết rằng Khách truy cập sẽ không sử dụng Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung Tổng thể nào để có được hoặc tìm cách có được bất kỳ sản phẩm nào hoặc thực hiện hoặc tìm cách thực hiện bất kỳ hoạt động nào, hoặc gửi bất kỳ yêu cầu, để liên lạc, hoặc liên hệ theo cách khác, bất kỳ người hoặc tổ chức nào có ý định hoặc liên quan đến việc mua bất kỳ sản phẩm nào hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào sẽ hoặc có thể thực sự hoặc có khả năng vi phạm hoặc vi phạm, hoặc liên quan đến bất kỳ hoặc khả năng xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền và lợi ích nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

Không ảnh hưởng đến Điều 13, mỗi Khách truy cập mua hoặc mong muốn mua bất kỳ sản phẩm nào từ, hoặc tham gia hoặc mong muốn tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào với, hoặc gửi hoặc mong muốn gửi bất kỳ yêu cầu nào tới, liên lạc hoặc mong muốn liên lạc với hoặc nếu không thì liên hệ hoặc mong muốn liên hệ, hoặc người nhận hoặc mong muốn nhận bất kỳ thông tin liên lạc nào từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc người cam kết hoặc mong muốn thực hiện bất kỳ Hoạt động có liên quan nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào xuất hiện trên Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào , dù trực tiếp hay gián tiếp là kết quả của hoặc có liên quan đến việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này và/hoặc bất kỳ Nội dung tổng thể nào sẽ:-

 • chịu hoàn toàn và hoàn toàn mọi trách nhiệm và rủi ro đối với sản phẩm, việc mua lại, giao dịch, hoạt động, điều tra, liên lạc, liên hệ hoặc Hoạt động có liên quan đó và để xác minh và/hoặc đảm bảo rằng những điều tương tự không và sẽ không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền và lợi ích nào ( bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào (và không thành viên nào của WorldRef Group đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào (dù rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định) rằng những điều tương tự sẽ không và sẽ không xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền và lợi ích nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào); Và

 • bồi thường đầy đủ, bảo vệ và/hoặc giữ vô hại, tùy từng trường hợp, những Người được bồi thường của WorldRef đối với bất kỳ và tất cả các Trách nhiệm pháp lý mà bất kỳ Người được bồi thường nào của WorldRef có thể phải gánh chịu, duy trì hoặc gánh chịu, trực tiếp hoặc gián tiếp, do hậu quả của việc , hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến, bất kỳ sản phẩm, hoạt động mua lại, giao dịch, hoạt động, điều tra, liên lạc, liên hệ hoặc Hoạt động có liên quan nào xâm phạm hoặc vi phạm (hoặc bị cáo buộc vi phạm hoặc vi phạm) các quyền và lợi ích (bao gồm nhưng không giới hạn Quyền sở hữu trí tuệ) ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào (và không bên được bồi thường nào của WorldRef đảm nhận hoặc sẽ chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, trách nhiệm hoặc rủi ro nào đối với hoặc liên quan đến bất kỳ sản phẩm, hoạt động mua lại, giao dịch, hoạt động, yêu cầu nào như vậy, giao tiếp, liên hệ hoặc Hoạt động có liên quan).

 • Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của các quy định nêu trên của Khoản 12.3, mỗi Khách truy cập có được hoặc mong muốn có được bất kỳ sản phẩm nào xuất hiện trên Trang web/Ứng dụng này nên thực hiện và trong mọi trường hợp sẽ chịu trách nhiệm duy nhất và duy nhất về việc thực hiện, trách nhiệm của mình. điều tra chuyên sâu, kiểm tra và điều tra, bao gồm (không giới hạn) tham khảo ý kiến ​​của chính phủ hoặc cơ quan quản lý có liên quan và tìm kiếm tư vấn pháp lý độc lập của riêng mình, nếu cần thiết và phù hợp, để đáp ứng và đảm bảo rằng sản phẩm đó và các Hoạt động có liên quan trong liên quan đến sản phẩm đó không và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền và lợi ích nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền sở hữu trí tuệ) của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và đang và sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

Mỗi Khách truy cập thừa nhận và đồng ý rằng Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group sẽ không hoặc được coi là một bên tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ (các) giao dịch hoặc (các) hoạt động nào có thể được đưa vào. giữa bất kỳ Khách truy cập nào và bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trực tiếp hoặc gián tiếp do hoặc có liên quan đến việc bất kỳ Khách truy cập nào sử dụng Trang web/Ứng dụng này.

Bồi thường

Khách truy cập sẽ bồi thường cho những Người được bồi thường của WorldRef đối với bất kỳ Trách nhiệm pháp lý nào mà Người được bồi thường của WorldRef có thể phải gánh chịu, duy trì hoặc phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, do, hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:-

những Người được bồi thường của WorldRef đã cung cấp Trang web/Ứng dụng này hoặc đã ký kết các Điều khoản sử dụng này với những Khách truy cập đó; hoặc

việc thực thi các quyền của Người được bồi thường của WorldRef theo các Điều khoản sử dụng này; hoặc

bất kỳ hành động nào được thực hiện bởi Người được bồi thường của WorldRef dựa trên bất kỳ hướng dẫn nào mà Khách truy cập đó có thể đưa ra liên quan đến Trang web / Ứng dụng này hoặc quyền truy cập của họ vào đó hoặc việc sử dụng chúng ; hoặc

bất kỳ hành vi xuyên tạc, sơ suất, gian lận và/hoặc hành vi sai trái nào và/hoặc bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản sử dụng này bởi hoặc một phần của Khách truy cập đó.

Sử dụng và vận hành Trang web / Ứng dụng này

Sử dụng thông tin liên quan đến hoặc được thu thập tại Trang web/Ứng dụng này: Khách truy cập đồng ý rằng tất cả thông tin và/hoặc chi tiết do Khách truy cập đó gửi hoặc gửi liên quan đến bất kỳ quyền truy cập và/hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng nào hoặc đã được thu thập từ quyền truy cập và/hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng này của Khách truy cập là không -bí mật và không độc quyền trừ khi được chỉ định rõ ràng bởi những Khách truy cập đó và có thể được Công ty và/hoặc thành viên có liên quan của WorldRef Group sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của Trang web/Ứng dụng này (có thể truy cập thông qua liên kết "Chính sách quyền riêng tư" ở cuối trang của Trang web/Ứng dụng này).

Nội dung truyền đạt hoặc liên lạc: Đối với tất cả nội dung truyền tải hoặc thông tin liên lạc mà Khách truy cập thực hiện hoặc gửi qua Trang web/Ứng dụng này, WorldRef Group sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, xuất bản, truyền tải và phân phối tất cả nội dung truyền tải hoặc thông tin liên lạc đó hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho những người khác không có giới hạn, và Khách truy cập theo đây cấp cho Công ty và/hoặc thành viên có liên quan của WorldRef Group giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền, không thể hủy ngang và quyền để làm điều tương tự.

Hạn chế sử dụng: Khách truy cập đồng ý và cam kết không:

 • sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu nào có chứa vi-rút hoặc thành phần gây hại có thể làm hỏng dữ liệu của Trang web/Ứng dụng này hoặc can thiệp bất lợi vào Trang web/Ứng dụng này hoặc hoạt động của Trang web/Ứng dụng này;

 • truyền bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào qua Trang web/Ứng dụng này hoặc có thể bị phản đối, xúc phạm, khiếm nhã, phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm hoặc có thể không được phổ biến hợp pháp theo luật hiện hành hoặc những Khách truy cập đó biết hoặc có lý do nghi ngờ chứa bất kỳ vi-rút hoặc thành phần gây hại nào có thể làm hỏng dữ liệu của Trang web/Ứng dụng này, gây cản trở bất lợi cho Trang web/Ứng dụng này hoặc hoạt động của Trang web/Ứng dụng này; hoặc

 • sử dụng Trang web / Ứng dụng này ngoài việc tuân thủ các chính sách sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào và bất kỳ tiêu chuẩn Internet hiện hành nào.

Truy cập vào Trang web / Ứng dụng này: Khách truy cập phải chịu trách nhiệm lấy và sử dụng phần mềm và/hoặc thiết bị cần thiết, dịch vụ viễn thông, phần cứng và/hoặc thiết bị cần thiết để có được quyền truy cập vào Trang web/Ứng dụng này với rủi ro và chi phí của riêng họ. Cụ thể, Khách truy cập đồng ý và thừa nhận rằng Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group không cung cấp cho họ bất kỳ dịch vụ truy cập Internet hoặc viễn thông nào khác và rằng bất kỳ dịch vụ truy cập Internet hoặc viễn thông nào mà họ có thể yêu cầu để truy cập và/hoặc sử dụng Trang web này / Ứng dụng hoặc Nội dung tổng thể sẽ do họ tự chịu trách nhiệm và họ sẽ nhận quyền truy cập và/hoặc các dịch vụ đó một cách riêng biệt, bằng chi phí của mình, từ một nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet thích hợp.

Tự chịu rủi ro của Khách truy cập: Mọi rủi ro về hiểu lầm, lỗi, mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh từ việc sử dụng Trang web/Ứng dụng này hoàn toàn do Khách truy cập tự chịu rủi ro và Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

Chỉ dành cho thành viên: Việc truy cập và sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc an toàn của Trang web/Ứng dụng này chỉ được giới hạn cho những người dùng được ủy quyền. Khách truy cập đồng ý và cam kết không lấy hoặc cố gắng truy cập trái phép vào các phần đó của Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ thông tin được bảo vệ nào khác, thông qua bất kỳ phương tiện nào không được Công ty cố ý cung cấp cho mục đích sử dụng cụ thể của những Khách truy cập đó.

Tên người dùng / Mật khẩu: Tên người dùng và Mật khẩu có thể là: (i) được Công ty xác định và cấp cho Khách truy cập đăng ký với Trang web / Ứng dụng này; hoặc (ii) được cung cấp bởi Khách truy cập đã đăng ký với Trang web/Ứng dụng này và được Công ty chấp nhận theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình liên quan đến việc sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web/Ứng dụng này. Công ty có thể bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình làm mất hiệu lực Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo trước nào và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do Khách truy cập đó gây ra hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc vì lý do vô hiệu đó. Mỗi Khách truy cập đăng ký với Trang web / Ứng dụng này đồng ý thỉnh thoảng thay đổi Mật khẩu của mình và giữ bí mật Tên người dùng và Mật khẩu, đồng thời chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình và chịu trách nhiệm về mọi tiết lộ hoặc sử dụng (cho dù việc sử dụng đó được cho phép hay không). hay không) của Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu. Mỗi Khách truy cập đăng ký với Trang web/Ứng dụng này sẽ thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu họ biết hoặc có lý do để nghi ngờ rằng tính bảo mật của Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu đã bị xâm phạm hoặc nếu có bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đối với Tên người dùng và/hoặc Mật khẩu.

Mục đích truy cập và/hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng này: Mỗi Khách truy cập đăng ký với Trang web/Ứng dụng này đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ việc sử dụng hoặc sử dụng có mục đích hoặc truy cập hoặc có mục đích truy cập vào Trang web/Ứng dụng này và mọi thông tin, dữ liệu, hướng dẫn hoặc liên lạc liên quan đến Tên người dùng và Mật khẩu sẽ được coi là , tùy trường hợp có thể là: (i) Thành viên đó sử dụng hoặc truy cập Trang web/Ứng dụng này; và/hoặc (ii) thông tin, dữ liệu, hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc được thực hiện, truyền hoặc phát hành hợp lệ bởi Khách truy cập đó. Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group sẽ có quyền (nhưng không bắt buộc) hành động, dựa vào và/hoặc quy trách nhiệm cho Khách truy cập đó và chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành động đó như thể chúng được thực hiện, truyền hoặc phát hành hợp lệ bởi Khách truy cập như vậy. Mỗi Khách truy cập đăng ký với Trang web/Ứng dụng này cũng đồng ý và thừa nhận rằng Khách truy cập đó sẽ bị ràng buộc bởi mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Trang web/Ứng dụng này (cho dù việc truy cập hoặc sử dụng đó có được Khách truy cập đó cho phép hay không) và/hoặc thông tin, dữ liệu, hướng dẫn hoặc thông tin liên lạc có liên quan đến Tên người dùng và Mật khẩu của Khách truy cập đó.

Ràng buộc và kết luận: Mỗi Khách truy cập đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ hồ sơ nào được lưu giữ bởi Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef liên quan đến hoặc có liên quan đến Trang web/Ứng dụng này sẽ ràng buộc và có tính quyết định đối với Khách truy cập đó cho mọi mục đích và sẽ là bằng chứng thuyết phục về bất kỳ thông tin và/hoặc dữ liệu được truyền giữa Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group và Khách truy cập đó. Mỗi Khách truy cập đồng ý rằng tất cả các hồ sơ như vậy đều có thể được chấp nhận làm bằng chứng và anh ta sẽ không thách thức hoặc tranh chấp về khả năng chấp nhận, độ tin cậy, độ chính xác hoặc tính xác thực của các hồ sơ đó chỉ trên cơ sở các hồ sơ đó ở dạng điện tử hoặc là đầu ra của máy tính hệ thống, và theo đây anh ta từ bỏ bất kỳ quyền nào của mình, nếu có, để phản đối như vậy.

Chấm dứt quyền truy cập

Khách truy cập đồng ý rằng WorldRef Group có thể, theo quyết định riêng của mình, từ chối hoặc đình chỉ quyền truy cập của Khách truy cập đó vào các khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu hoặc bảo mật của Trang web/Ứng dụng này hoặc bất kỳ dịch vụ, tính năng hoặc chức năng nào được cung cấp trong hoặc thông qua Trang web này/ Ứng dụng, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, nếu WorldRef Group tin rằng Khách truy cập đó đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được nêu ở đây hoặc nếu theo ý kiến ​​của WorldRef Group, việc tiếp tục cung cấp các khu vực đó là không phù hợp, dịch vụ, tính năng hoặc chức năng.

Phái đoàn

Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group có thể ủy quyền hoặc thuê ngoài việc thực hiện bất kỳ chức năng nào của họ liên quan đến Trang web/Ứng dụng này và bảo lưu quyền sử dụng bất kỳ đại lý, người được ủy quyền hoặc nhà thầu nào theo các điều khoản mà họ cho là phù hợp.

Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản sử dụng này, cùng với bất kỳ Điều khoản cụ thể nào khác liên quan đến Dịch vụ cụ thể (nếu có), cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Khách truy cập và Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của Nhóm WorldRef đối với chủ đề của các điều khoản này và của các điều khoản đó, và thay thế bất kỳ và tất cả các tuyên bố, hiểu biết, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc bằng văn bản và/hoặc bằng lời nói trước đây giữa các bên đó về chủ đề của các điều khoản này và các điều khoản đó.

Miễn trừ

Việc một trong hai bên không thể hoặc trì hoãn yêu cầu bất kỳ lúc nào tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào ở đây, thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào có trong các Điều khoản sử dụng này hoặc tìm cách khắc phục mọi vi phạm sẽ không cấu thành hoặc được hiểu là từ bỏ quy định đó hoặc vi phạm, hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác, hoặc cản trở việc thực hiện hoặc thực thi vào bất kỳ thời điểm hoặc thời điểm nào sau đó.

Việc từ bỏ bất kỳ quyền nào theo hoặc bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này sẽ không có giá trị hoặc có hiệu lực trừ khi bằng văn bản có chữ ký của bên đưa ra sự từ bỏ đó.

Bất kỳ sự khước từ bất kỳ quyền nào theo hoặc bất kỳ quy định nào của các Điều khoản sử dụng này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ (các) quyền nào khác theo hoặc bất kỳ (các) quy định nào khác của các Điều khoản sử dụng này hoặc của cùng một quyền hoặc quy định trên dịp khác.

Bất hợp pháp

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này hoặc trở thành bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành ("Điều khoản bị ảnh hưởng"), thì, trong phạm vi tối đa có thể, Điều khoản bị ảnh hưởng đó sẽ được sửa đổi và/hoặc thay thế bằng một điều khoản hợp pháp, hợp lệ và tương đương. điều khoản có thể thi hành theo cách phù hợp với hoặc có hiệu lực, gần nhất có thể, mục đích ban đầu của Điều khoản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu không thể sửa đổi hoặc thay thế như vậy thì (nếu và trong phạm vi cho phép) Điều khoản bị ảnh hưởng sẽ được coi là bị cắt đứt khỏi các Điều khoản sử dụng này. Tính bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, hoặc việc sửa đổi, thay thế hoặc hủy bỏ, Điều khoản bị ảnh hưởng sẽ không ảnh hưởng hoặc làm suy giảm tính hợp pháp, hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản khác trong Điều khoản sử dụng này theo bất kỳ cách nào. đầy đủ hiệu lực.

Áp dụng các Điều khoản & Điều kiện khác

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ áp dụng cho từng Dịch vụ cụ thể, ngoài bất kỳ và tất cả các Điều khoản cụ thể khác áp dụng cho Dịch vụ cụ thể đó; tuy nhiên với điều kiện là: -

trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản cụ thể và bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này, xung đột hoặc mâu thuẫn đó sẽ (trừ khi được cung cấp hoặc đồng ý rõ ràng) được giải quyết theo cách có lợi cho Công ty và/hoặc bên khác. các thành viên có liên quan của WorldRef Group; Và

chỉ trong phạm vi không thể giải quyết xung đột hoặc mâu thuẫn như vậy, các quy định của Điều khoản cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

Quyền của bên thứ ba

Ngoại trừ các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group, một người hoặc tổ chức không phải là một bên của các Điều khoản sử dụng này sẽ không có quyền thực thi bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng này, bất kể người hoặc tổ chức đó có được xác định tên hay không , với tư cách là thành viên của một lớp hoặc khi trả lời một mô tả cụ thể. Để tránh nghi ngờ, không có nội dung nào trong Điều khoản 21 này sẽ ảnh hưởng đến quyền của bất kỳ người được chuyển nhượng hoặc người được chuyển nhượng nào đối với các Điều khoản Sử dụng này.

THANH TOÁN

Đối tác sẽ đủ điều kiện nhận một phần lợi nhuận giao dịch dưới dạng Phí thành công trong các trường hợp sau:

 • Nếu một Giao dịch được giới thiệu bởi một Cộng tác viên (trong vai trò Bán hàng) dẫn đến một Đơn đặt hàng và các khoản thanh toán từ Bên được giới thiệu.

 • Nếu Người mua do Cộng tác viên giới thiệu dẫn đến một thỏa thuận, theo sau là Đơn đặt hàng và các khoản thanh toán của bên được giới thiệu.

 • Nếu một Cộng sự giới thiệu Người bán và/hoặc gửi báo giá cho các giao dịch trong vai trò Mua sẽ dẫn đến Đơn đặt hàng cho người bán được giới thiệu.

Phí thành công sẽ được chia theo bảng sau:

Vai trò liên kết Chế độ Phí thành công theo tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận giao dịch
Bán hoạt động 50%
Bán Thụ động 20%
Mua hoạt động 30%
Mua Thụ động 10%
Bán + Mua hoạt động 80%
Bán + Mua Thụ động 30%

Lợi nhuận giao dịch sẽ được tính sau khi khấu trừ 20% dưới dạng GA và chi phí chung của WorldRef từ Ký quỹ giao dịch. Lợi nhuận giao dịch sẽ được tính theo công thức sau.

Lợi nhuận giao dịch theo% = ((Giá trị PO của người mua trên WorldRef - Giá vốn hàng hóa / Dịch vụ đã bán) / Giá trị PO của người mua) * 80%

Phí thành công sẽ đủ điều kiện để được yêu cầu bởi Cộng tác viên trên cơ sở "theo tỷ lệ". Nghĩa là, và khi WorldRef thực hiện thanh toán cho một giao dịch cụ thể, tỷ lệ phí thành công tương tự sẽ trở thành đủ điều kiện để được yêu cầu bồi thường bởi Cộng tác viên.

Trong trường hợp có nhiều Cộng tác viên mua hàng đủ điều kiện nhận Phí thành công trong một giao dịch, thì Phí thành công sẽ được chia sẻ theo trọng số của giá trị PO của Người bán được giới thiệu trong lợi nhuận giao dịch tổng thể. Trọng số trong Lợi nhuận giao dịch và Phí thành công sẽ được tính theo công thức sau:

Trọng số trong Lợi nhuận = (Giá trị của WorldRef PO trên Người bán / Giá trị của Người mua PO trên WorldRef) * Phí thành công lợi nhuận giao dịch = Trọng số trong lợi nhuận * Phí thành công tính bằng % theo Điều khoản 22.1

Các khoản thuế và nghĩa vụ áp dụng đối với hoặc do khoản thanh toán cho Cộng tác viên sẽ do Cộng tác viên chịu. Khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế tại nguồn, theo quy định của chính phủ tương ứng sẽ được khấu trừ vào khoản thanh toán trước khi chuyển tiền. Một xác nhận thanh toán sẽ được cung cấp cho Cộng tác viên.

Cập nhật

Tất cả các cập nhật hoặc bổ sung cho Nội dung WorldRef và Nội dung của bên thứ ba và tất cả các phiên bản mới của Trang web/Ứng dụng này sẽ tuân theo các Điều khoản sử dụng này như thể mỗi bản cập nhật, bổ sung và/hoặc phiên bản mới đó là Nội dung WorldRef gốc, thứ ba Nội dung của Bên hoặc Trang web/Ứng dụng (tùy từng trường hợp) được đề cập ở đây.

Không tiết lộ và không lách luật

Tất cả thông tin và tài liệu mà Nhân viên truy cập trên Ứng dụng WorldRef được phân loại là BÍ MẬT và do đó không thể được truyền đạt hoặc tiết lộ cho bất kỳ Người nào (ngoại trừ việc thực hiện các nghĩa vụ dưới đây) hoặc sử dụng cho tài khoản của họ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, mọi thông tin kinh doanh, quan sát, dữ liệu, tài liệu bằng văn bản, hồ sơ hoặc tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh và công việc của Công ty hoặc bất kỳ Chi nhánh nào của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi bí mật thương mại, khách hàng, thông tin liên quan đến nguồn khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng, thông tin tài chính, nhân sự và khách hàng, và bất kỳ thông tin bí mật nào liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc công việc của bất kỳ nhà cung cấp, chủ nợ, người cho vay, cổ đông hoặc khách hàng nào của Công ty hoặc bất kỳ Chi nhánh nào của Công ty mà Công ty liên kết có được hoặc mua lại trong Thời hạn của Thỏa thuận này.

Ngoài ra, Nhân viên không được thảo luận về các khoản phí hoặc khoản thù lao khác mà Nhân viên đó hoặc bất kỳ nhân viên, nhân viên bán hàng hoặc đại lý nào của Công ty nhận được với bất kỳ người nào khác cho dù họ có được Công ty tuyển dụng hay không (ngoại trừ các cuộc thảo luận bí mật với Nhân viên cố vấn kế toán và pháp lý của đại diện); Cộng tác viên cũng không được thảo luận về doanh số mà Công ty đạt được hoặc bất kỳ thông tin về lợi nhuận và chi phí nào với bất kỳ bên nào khác trừ khi được Công ty cho phép. Bên liên kết giao ước thêm và đồng ý rằng Bên liên kết sẽ giữ lại tất cả kiến ​​thức và thông tin liên quan đến những điều đã nói ở trên trong sự tin tưởng vì lợi ích duy nhất của Công ty và các Chi nhánh cũng như những người kế thừa và chỉ định của họ.

Công ty sẽ được hưởng các thiệt hại phát sinh do Nhân viên theo đuổi hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Thỏa thuận hoặc liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Đối tác kinh doanh, Khách hàng, Đối tác cung cấp và bất kỳ bên thứ ba nào do Công ty giới thiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Bất kỳ tổn thất nào đối với Công ty do gian lận sẽ được Công ty liên kết bồi thường hợp lệ như những thiệt hại đã thanh lý.

Không Xung đột với các Thỏa thuận khác

Nhân viên tuyên bố và đảm bảo rằng các nghĩa vụ của họ theo Thỏa thuận này không vi phạm, vi phạm, xung đột hoặc trái ngược với bất kỳ thỏa thuận hoặc thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản nào ràng buộc đối với Người đại diện, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ giao ước nào về việc không cạnh tranh.

Luật điều chỉnh & Quyền tài phán

Luật pháp của Cộng hòa Ấn Độ sẽ được áp dụng trong việc giải thích và điều chỉnh các Điều khoản sử dụng này. Theo đây, Khách truy cập tuân theo quyền tài phán không độc quyền của các tòa án New Delhi và/hoặc các tòa án có thẩm quyền tài phán khác mà Công ty và/hoặc các thành viên có liên quan khác của WorldRef Group có thể, theo quyết định tuyệt đối của họ, cho là phù hợp.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: connect@worldref.co